Algemeen
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een “culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)”

Naam
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Het RSIN van
fiscaal nummer  R0069.41.576

Contactgegevens
Arsenaalpoort 14
6511 PN Nijmegen
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De heer JGMM Rosendaal, voorzitter
De heer JGM Schreurs, secretaris
De heer HC Begheyn, penningmeester
Mevrouw IA Martin-van Heerd, bestuurslid

Beleidsplan
Meerjarenplan 2022-2025

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. Door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling
Het verwerven van historisch beeldmateriaal over Nijmegen en dingen in de ruimste zin daarmee verband houden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
 

Financieel verantwoording
Zie jaarverslagen 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid Document

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom om met persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te wetgeving. Stichting Nijmegen Blijft in Beeld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

een.   uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document; 

b.    de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden ze worden verwerkt; 

c.     doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden ze zijn verstrekt; 

d.  technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens; 

e.   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

f.       op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;  

Als Stichting Nijmegen Blijft in Beeld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Indien u na het doornemen van dit Privacybeleid Document nog vragen hebt, kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking gegevens
De persoonsgegevens worden, afhankelijk van het doeleinde verkregen ze verkregen werden, op verschillende wijze door ons verwerkt. Hieronder volgt een overzicht daarvan.

1. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-         donateursadministratie;

-         het informeren van donateurs dmv nieuwsbrieven (e-mail);.

-         toezending van Beeldschrift;

-         communicatie over en naar aanleiding van voor donateurs toegankelijke bijeenkomsten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als donateur via het inschrijfformulier of via e-mail of op een andere wijze. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het donateurschap. Het donateurschap eindigt door opzegging door de donateur of twee jaar na ontvangst van de laatste donatie.Daarna worden de gegevens bewaard in ons archief voor historische doeleinden. De bankgegevens worden alleen in de financiële administratie bewaard gedurende de looptijd van het donateurschap.
Verantwoordelijk voor deze gegevens is de penningmeester. Bewerking van deze gegevens is voorbehouden aan de penningmeester en de persoon die de donateursadministratie bijhoudt. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot deze personen.

2. Verwerking van persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden van beeldmateriaal
Persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

      administratieve doeleinden zoals datum van schenking, naam schenker, inhoud van het materiaal, afspraken over  gebruik en eentueel rechten; 

       communicatie over gebruik van het materiaal;  

       communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde  verwerkingen zolang het beeldmateriaal berust bij de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld of het Regionaal Archief Nijmegen. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuur. Het bestuur kan de uitvoering delegeren aan één persoon.

3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden verwerkt met de volgende doelstellingen:

-         vastleggen van gemaakte afspraken in de vrijwilligersovereenkomst;

-         taaktoedeling en voortgangsbewaking;

-         communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten met vrijwilligers; 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:  

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de vrijwilligersrelatie. Daarna bewaart het bestuur de gegevens, behalve de bankgegevens in een apart bestand. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuur.

4. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-         administratieve doeleinden;

-         communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen;

-         het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-         betalingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Bedrijfsnaam, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, (zakelijke) Telefoonnummers, (zakelijk) E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde  verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 3 jaar. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuurslid Mw. I. Martin en de penningmeester.

5. Verstrekking aan derden
Bovenstaande gegevens kunnen aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Momenteel is dat het geval bij het opstellen en verzenden van drukwerk (naam en adresgegevens) en bij het archiveren van beeldmateriaal in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6. Bewaartermijn
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of andere overheidsmaatregelen is vereist.

7. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;  zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-         de toegang tot de systemen waarop de gegevens staan ​​is technisch beperkt tot de rechthebbenden;

-         de systemen zijn naar de stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatige toegang;

-         er bestaan ​​backups van de gegevens onder dezelfde  restricties;

8. Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u ook het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, ten einde samen met u de betreffende zaak of "het betreffende probleem" op te lossen. Mocht een oplossing niet bereikt worden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: 
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Secretaris:
Jan Schreurs
Postbus 1151
6501 BD Nijmegen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum: 25 mei 2018.
Gewijzigd op 19 december 2018

De start
Op 22 februari 1984 organiseerde de historische vereniging Numaga een lezing in het kader van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944. Daarbij werden enkele Polygoonjournaals uit die tijd vertoond.
Enkele aanwezige Nijmegenaren besloten ter plekke op zoek te gaan naar meer filmbeelden over de geschiedenis van Nijmegen, met als doel een filmcollectie over de stad bijeen te brengen.
Om dit plan vorm te geven werd een comité opgericht. Vervolgens kreeg het initiatief een bestuur, statuten en een naam: stichting Nijmegen Blijft in Beeld was geboren.

Wat doen we tot
nu toe één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen en bedrijven. Wij laten die beelden ook zien: elk voorjaar geven we voorstellingen in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Hierbij ontvangen wij ongeveer 1500 mensen, die ons steunen als donateur of die een kaartje kopen omdat ze geïnteresseerd zijn in de 'bewogen' geschiedenis van onze stad. Naast deze vaste voorstellingen in De Vereeniging verzorgen wij ook filmvoorstellingen op locatie, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, voor verenigingen en andere organisaties.Ook vertonen materiaal wij wij uit de collectie, dat rond een thema is samengesteld, bijvoorbeeld in 2011 bij de viering van 75 jaar Waalbrug.

In de loop der jaren zijn wij flink gegroeid. Wij zijn ervaren in de organisatie van de filmvoorstellingen, in de acquisitie en de beschrijving van nieuw filmmateriaal en in de selectie
van het materiaal. Het grootste deel van onze collectie is ondertussen gedigitaliseerd. Daarnaast leggen wij ons meer en meer toe op de documentatie van de huidige grote ontwikkelingen in de stad, zoals de 'omarming' van de Waal. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties. Ook helpen wij bedrijven, instellingen en particulieren die op zoek zijn naar beelden, bijvoorbeeld voor onderzoek of voor het maken van producties. Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie.

Wat willen we
De doelstellingen van Nijmegen Blijft in beeld zijn het verwerven, bewerken, archiveren en vertonen van historische bewegende beelden over Nijmegen en nabije omgeving. Hiervoor is het nodig om:
• donateurs en sponsors te werven om het werk van Nijmegen Blijft in Beeld te financieren;
• mensen te informeren over het werk van Nijmegen Blijft in Beeld en hen te bewegen hun opnames af te staan.

Met het verzamelen van bewegende beelden willen we de bewogen geschiedenis van Nijmegen en omgeving vastleggen en bewaren. Het maakt niet uit wat de drager van de informatie is: film, video of dvd: het gaat om de beelden. Die beelden worden beschreven en verder gedocumenteerd.
Al het verzamelde en zelf opgenomen materiaal wordt aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), zodat de collectie in zijn geheel voor de toekomst bewaard blijft.
Om dit werk te kunnen bekostigen is geld nodig. Daarvoor is er een donatiestelsel. 

Hoe werkt het donatiestelsel
Met ingang van 2009 is de donatiebijdrage vastgesteld op minimaal € 15,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom! Donateurs worden bij de stichting betrokken door de nieuwsbrief "Beeldschrift" en krijgen voor hun bijdrage twee vrijkaarten voor een van de voorstellingen in De Vereeniging. 

   

Een tip?

Kent u iemand die nog een oud filmblik heeft liggen, heeft u zelf iets of heeft uw bedrijf oude blikken die ze misschien willen wegdoen?