Algemeen

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een “culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)”

Naam

Stichting Nijmegen blijft in beeld
Het RSIN of fiscale nummer 
R0069.41.576

Contactgegevens
Arsenaalpoort 14
6511 PN Nijmegen
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De heer J.G.M.M. Rosendaal, voorzitter
De heer J.G.M. Schreurs, secretaris
De heer H.C. Begheyn, penningmeester
Mevrouw I.A. Martin-van Heerd, lid

Beleidsplan
Meerjarenplan 2015-2018

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. Door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling
Het verwerven van historisch beeldmateriaal over Nijmegen en hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houd

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie:

jaarverslag 2015
jaarverslag 2016
jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen wij u naar het “verslag van de uitgeoefende activiteiten”.

Een tip?

Kent u iemand die nog een oud filmblik heeft liggen, heeft u zelf iets of heeft uw bedrijf oude blikken die ze misschien willen wegdoen?