Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De stichting Nijmegen Blijft in Beeld heeft een bestuur en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Deze medewerkers zetten zich in voor het realiseren van de doelstellingen. Ze hebben verschillende taken: filmers presenteren films tijdens de grote en lokale voorstellingen èn filmen de ontwikkeling in de stad. Leden van de werkgroep acquisitie gebruiken alle mogelijke bronnen om films te vinden. De publiciteitsgroep verzorgt contacten met de media, informeert de donateurs en verzorgt de website. Explicateurs geven toelichting bij de films.

Heeft u belangstelling voor het werk van de stichting? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Donateurs van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld vormen de basis van het bestaan van de stichting. Zij maken het mogelijk dat de stichting de middelen heeft om het werk te doen.

Om regelmatig contact te onderhouden met de donateurs ontvangen zij tweemaal per jaar de nieuwsbrief Beeldschrift. Dit biedt achtergrondinformatie over verzameld beeldmateriaal, de komende voorstellingen en de werkzaamheden van de vrijwilligers van de stichting. Deze nieuwsbrief kunt u op de pagina 'publicaties' lezen.
Inmiddels heeft Nijmegen Blijft in Beeld circa 1.400 donateurs.
Als donateur blijft u op de hoogte van het rijke verleden van Nijmegen en kunt u, samen met een gast, gratis de voorjaarsvoorstelling bijwonen die de stichting organiseert.

Wilt u ook donateur worden en het werk van Nijmegen Blijft in Beeld steunen? Dan kunt u contact opnemen met de donateursadministratie, telefoonnummer: 024-3563128. U kunt ook ons inschrijfformulier printen, invullen en opsturen of u online aanmelden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nijmegen Blijft in Beeld werkt zoveel mogelijk samen met andere Nijmeegse organisaties die zich richten op historie en/of film. Enkele voorbeelden:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nijmegen Blijft in Beeld organiseert elk voorjaar twee voorstellingen in Concertgebouw De Vereeniging. Donateurs kunnen hiervoor twee plaatsbewijzen ontvangen. Overige plaatsbewijzen gaan in de vrije verkoop, voor € 10,00 per stuk.

De voorstellingen hebben meestal een thema. 'Oorlog en Bevrijding', 'Ontspanning', 'Portretten in stad en omgeving', ’Zorg en zorgeloos genieten’ en ‘Trams, trolleys en treinen’ zijn enkele voorbeelden hiervan. Naast de voorstellingen in De Vereeniging verzorgt Nijmegen Blijft in Beeld op verzoek ook voorstellingen voor kleinere groepen, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen,
wijkcentra en musea.

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
Nijmegen Blijft in Beeld heeft één van de grootste collecties historische films over een stad en haar omgeving opgebouwd. Die collectie bestaat uit materiaal dat we hebben gekocht (bijvoorbeeld beelden van Polygoonjournaal, Imperial War Museum) maar vooral uit materiaal dat particulieren, instellingen en bedrijven ons hebben geschonken.
 
Wat doet de stichting met die films?
De deskundige vrijwilligers onderzoeken, beschrijven en archiveren het verworven materiaal. Vaak moeten films ook gerestaureerd of bewerkt worden, voordat ze worden gedigitaliseerd en voor raadpleging en vertoning geschikt zijn. 
Na bewerking worden de filmgegevens ingevoerd in een geautomatiseerd archiefsysteem zodat via titel, jaar, maar ook op trefwoorden de films op eenvoudige wijze terug te vinden zijn. Het filmmateriaal zelf is onderdeel van het archiefmateriaal van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Inmiddels is zo'n 55 km film aangeschaft, verkregen of gemaakt.
 
Digitaliseren
Tot voor kort vertoonden wij bij onze voorstellingen de beelden vanaf kopieën en heel soms vanaf de originele beelddragers, maar in alle gevallen analoog. Dat gaf tot voor kort de beste beeldkwaliteit. Nadelen daarvan zijn dat het materiaal kwetsbaar is (het breekt makkelijk, helemaal als het origineel films betreft) en kopiëren duur is. Het vertonen is vaak inspannend werk. Daarvoor moeten grote en zware projectoren meegenomen worden en de samenstelling daarvan is een redelijk omvangrijke klus.
Inmiddels zijn er betere technieken voor het kopiëren en bewaren van films in de vorm van digitalisering. De kwaliteit daarvan wordt steeds beter en de kosten lager. Digitaliseren is noodzakelijk want de kwaliteit van de originele beelddragers holt achteruit. Niets doen betekent dat de beelden voorgoed verloren gaan. 
Digitalisering van beeldmateriaal is onvermijdelijk. Net als alle archiefinstellingen, nationaal en internationaal, heeft het RAN alle beeldmateriaal (documenten, foto's, films) in 2009 gedigitaliseerd. Wanneer kan de informatie beter toegankelijk worden gemaakt en kunnen de originele informatiedragers beter geconserveerd worden. Dat betekent voor ons dat wij steeds meer op digitale wijze films gaan monteren en vertonen. Daarvoor hebben en gaan wij digitale montage- en projectieapparatuur aanschaffen, mede daardoor particuliere bijdragen, die wij hebben ontvangen in ons jubileumjaar 2009. Op deze wijze kunnen wij straks programmasamenstellen en meer vraaggericht werken.
 
Een deel van de collectie wordt geleverd met een rang en een financiële bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gedigitaliseerd. Het gaat om de unieke, meestal particulier vervaardigde films die de Tweede Wereldoorlog als onderwerp hebben. De omvang bedraagt ​​ca. zes uur beeldmateriaal, één van de grootste collecties in het land. Van de nieuwe aanwinsten na 2009 is bijna nog niets gedigitaliseerd. Dit is een van onze belangrijkste opgaven voor de toekomst. Wij zijn druk bezig de middelen hiervoor te verwerven.
 
Waar kan ik de collectie vinden?
Op de site van het Regionaal Archief zijn online zo'n 500 historische films te bekijken die de afgelopen 25 jaar zijn verzameld en beschreven zijn door de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld. De films zijn te vinden in de nieuwe Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief .
 
Waarom maken wij ook zelf opnamen?
De gebeurtenissen van vandaag zijn natuurlijk van belang voor de generaties van morgen en daarna. Zoals wij nu met belangstelling kijken naar historische beelden uit bijvoorbeeld het Rijke Roomsche Leven, uit de Tweede Wereldoorlog, de aanleg van het Goffertpark van het Nijmeegse straatbeeld uit het begin van de 20e eeuw, zo kijken onze achterkleinkinderen straks naar bijvoorbeeld de viering van 2000 jaar Nijmegen van de aanleg van de stadsbrug.
 
Acquisitie
Nijmegen Blijft in Beeld zoekt niet alleen films (bijvoorbeeld 16 en 8 mm), maar ook andere beelddragers, zoals video van dvd's. Criterium voor ons is dat de beelden herkenbaar over activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nijmegen en omgeving gaan. De meeste films hebben wij ontvangen van particulieren, instellingen en bedrijven. Het materiaal
is meestal kosteloos, en soms onder bepaalde voorwaarden, aan de stichting overgedragen. Soms kopen wij ook materiaal aan, zoals interessante Polygoonjournaals of buitenlands materiaal met beelden over Nijmegen.
 
Welke beelden zoeken wij nog?
Er zijn films waarvan Nijmegen Blijft in Beeld weet dat ze bestaan, maar die wij (nog) niet in onze collectie hebben. Bijvoorbeeld de film over de Maria Omdracht uit 1958. De filmclub 'Meer Licht' heeft in dat jaar meegewerkt aan de opnames van die film. De film is uiteindelijk overhandigd aan pastoor Schellstraete van het klooster Brakkenstein in Nijmegen. Vanaf dat moment is deze film spoorloos verdwenen. Ook zijn wij op zoek naar belangrijke gebeurtenissen in Nijmegen van typisch Nijmeegse aangelegenheden zoals:
 
- De afbraak van de kerk in Hatert
- Eddy Otten oftewel "Gekke Eddy"
- Graodus fan Nimwegen (de buutreedner)
- De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
- Films van J Adolfs over de omliggende dorpen van Nijmegen
- Gymnastiekvereniging de Hazenkamp
- NEC
- Nijmeegse Postharmonie
- Bedrijven en bedrijvigheid
- De 'roerige' jaren '60 en '70 en de sociale bewegingen
- Muziek (klassiek, populair, jazz, pop)
 
Weet u waar wij deze beelden kunnen vinden of heeft u informatie over andere films? Neem contact op met ons via het contactformulier.
 
 

Algemeen
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een “culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI)”

Naam
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Het RSIN van
fiscaal nummer  R0069.41.576

Contactgegevens
Arsenaalpoort 14
6511 PN Nijmegen
Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden
De heer JGMM Rosendaal, voorzitter
De heer JGM Schreurs, secretaris
De heer HC Begheyn, penningmeester
Mevrouw IA Martin-van Heerd, bestuurslid

Beleidsplan
Meerjarenplan 2015-2018

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. Door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Doelstelling
Het verwerven van historisch beeldmateriaal over Nijmegen en dingen in de ruimste zin daarmee verband houden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Financieel verantwoording
Zie jaarverslagSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Privacy Policy Document

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Stichting Nijmegen Blijft in Beeld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

a.  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document; 

b.   de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

c.    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

d.  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

e.   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

f.      op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren;  

Als Stichting Nijmegen Blijft in Beeld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy Document nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking gegevens
De persoonsgegevens worden, afhankelijk van het doeleinde waarvoor ze verkregen werden, op verschillende wijze door ons verwerkt. Hieronder volgt een overzicht daarvan.

1. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-         donateursadministratie;

-         het informeren van donateurs dmv nieuwsbrieven (e-mail);.

-         toezending van Beeldschrift;

-         communicatie over en naar aanleiding van voor donateurs toegankelijke bijeenkomsten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding als donateur via het inschrijfformulier of via e-mail of op een andere wijze. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het donateurschap. Het donateurschap eindigt door opzegging door de donateur of twee jaar na ontvangst van de laatste donatie.Daarna worden de gegevens bewaard in ons archief voor historische doeleinden. De bankgegevens worden alleen in de financiële administratie bewaard gedurende de looptijd van het donateurschap.
Verantwoordelijk voor deze gegevens is de penningmeester. Bewerking van deze gegevens is voorbehouden aan de penningmeester en de persoon die de donateursadministratie bijhoudt. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot deze personen.

2. Verwerking van persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden van beeldmateriaal
Persoonsgegevens van schenkers en rechthebbenden worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

      administratieve doeleinden zoals datum van schenking, naam schenker, inhoud van het materiaal, afspraken over  gebruik en eentueel rechten; 

       communicatie over gebruik van het materiaal;  

       communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde  verwerkingen zolang het beeldmateriaal berust bij de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld of het Regionaal Archief Nijmegen. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuur. Het bestuur kan de uitvoering delegeren aan één persoon.

3. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden verwerkt met de volgende doelstellingen:

-         vastleggen van gemaakte afspraken in de vrijwilligersovereenkomst;

-         taaktoedeling en voortgangsbewaking;

-         communicatie over en naar aanleiding van bijeenkomsten met vrijwilligers; 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:  

Voornaam, Tussenvoegsel, Aanspreekvorm, Achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, E-mailadres, Bankgegevens.

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de vrijwilligersrelatie. Daarna bewaart het bestuur de gegevens, behalve de bankgegevens in een apart bestand. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuur.

4. Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-         administratieve doeleinden;

-         communicatie over de opdracht en / of uitnodigingen;

-         het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

-         betalingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Stichting Nijmegen Blijft in Beeld de volgende persoonsgebonden gegevens van u vragen:

Bedrijfsnaam, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, (zakelijke) Telefoonnummers, (zakelijk) E-mailadres, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nijmegen Blijft in Beeld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde  verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van maximaal 3 jaar. Verantwoordelijk voor deze gegevens is het bestuur van de Stichting. Bewerking en toegang zijn voorbehouden aan het bestuurslid Mw. I. Martin en de penningmeester.

5. Verstrekking aan derden
Bovenstaande gegevens kunnen aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Momenteel is dat het geval bij het opstellen en verzenden van drukwerk (naam en adresgegevens) en bij het archiveren van beeldmateriaal in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6. Bewaartermijn
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of andere overheidsmaatregelen is vereist.

7. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;  zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-         de toegang tot de systemen waarop de gegevens staan ​​is technisch beperkt tot de rechthebbenden;

-         de systemen zijn naar de stand van techniek beveiligd tegen onrechtmatige toegang;

-         er bestaan ​​backups van de gegevens onder dezelfde  restricties;

8. Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u ook het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, ten einde samen met u de betreffende zaak of "het betreffende probleem" op te lossen. Mocht een oplossing niet bereikt worden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: 
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Secretaris:
Jan Schreurs
Postbus 1151
6501 BD Nijmegen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum: 25 mei 2018.
Gewijzigd op 19 december 2018

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De start
Op 22 februari 1984 organiseerde de historische vereniging Numaga een lezing in het kader van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944. Daarbij werden enkele Polygoonjournaals uit die tijd vertoond.
Enkele aanwezige Nijmegenaren besloten ter plekke op zoek te gaan naar meer filmbeelden over de geschiedenis van Nijmegen, met als doel een filmcollectie over de stad bijeen te brengen.
Om dit plan vorm te geven werd een comité opgericht. Vervolgens kreeg het initiatief een bestuur,statuten en een naam: stichting Nijmegen Blijft in Beeld was geboren.

Wat doen we
Wij hebben inmiddels één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen en bedrijven. Wij laten die beelden ook zien: elk voorjaar geven we voorstellingen in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Hierbij ontvangen wij ongeveer 1500 mensen, die ons steunen als donateur of die een kaartje kopen omdat ze geïnteresseerd zijn in de ‘bewogen’ geschiedenis van onze stad. Naast deze ‘vaste’ voorstellingen in De Vereeniging verzorgen wij ook filmvoorstellingen op locatie, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, voor verenigingen en andere organisaties. Ook vertonen wij materiaal uit de collectie, dat rond een thema is samengesteld, bijvoorbeeld in 2011 bij de viering van 75 jaar Waalbrug. Al dat werk wordt gedaan door vrijwilligers en de kosten die wij maken, worden gedekt uit donateursbijdragen, onkostenvergoedingen voor het verzorgen van voorstellingen, (incidentele) sponsorbijdragen en uit een subsidie van de gemeente Nijmegen.

In de loop der jaren zijn wij flink gegroeid. Wij zijn ervaren in de organisatie van de filmvoorstellingen, in de acquisitie en de beschrijving van nieuw filmmateriaal en in de selectie
van het materiaal. Het grootste deel van onze collectie is ondertussen gedigitaliseerd. Daarnaast leggen wij ons meer en meer toe op de documentatie van de huidige grote ontwikkelingen in de stad, zoals de ‘omarming’ van de Waal. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties. Ook helpen wij bedrijven, instellingen en particulieren die op zoek zijn naar beelden, bijvoorbeeld voor onderzoek of voor het maken van producties. Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie.

Wat willen we
De doelstellingen van Nijmegen Blijft in Beeld zijn het verwerven, bewerken, archiveren en vertonen van historische bewegende beelden over Nijmegen en nabije omgeving. Hiervoor is het nodig om:
• donateurs en sponsors te werven om het werk van Nijmegen Blijft in Beeld te financieren;
• mensen te informeren over het werk van Nijmegen Blijft in Beeld en hen te bewegen hun opnames af te staan.

Met het verzamelen van bewegende beelden willen we de bewogen geschiedenis van Nijmegen en omgeving vastleggen en bewaren. Het maakt daarbij niet uit wat de drager van de informatie is: film, video of DVD: het gaat om de beelden. Die beelden worden beschreven en verder gedocumenteerd.
Al het verzamelde en zelf opgenomen materiaal wordt overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), zodat de collectie in zijn geheel voor de toekomst bewaard blijft.
Om dit werk te kunnen bekostigen is geld nodig. Daarvoor is er een donatiestelsel. 

Hoe werkt het donatiestelsel
Met ingang van 2009 is de donatiebijdrage vastgesteld op minimaal € 15,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom! Donateurs worden bij de stichting betrokken door de nieuwsbrief "Beeldschrift" en krijgen voor hun bijdrage twee vrijkaarten voor een van de voorstellingen in De Vereeniging. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Internetlinks

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nijmegen Blijft in Beeld zit sinds oktober 2004 in het Arsenaal, Arsenaalpoort 14, 6511 PN Nijmegen. Dit pand werd gebouwd tussen 1820 en 1824 en heeft dienst gedaan als wapenopslagplaats, vandaar de naam. Het is in zijn lange geschiedenis voor verschillende doeleinden gebruikt, onder andere als gemeentearchief.

Kom langs                               Bel ons
Nijmegen Blijft in Beeld    06-1399 9627
Vlaams Arsenaal   E-mail ons
Postbus 1151   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
6511 PN Nijmegen